சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

பூமியின்மீதெங்கும் உம்மைப்பணிந்துகொண்டு உம்மைத் துதித்துப் பாடுவார்கள்; அவர்கள் உம்முடைய நாமத்தைத் துதித்துப் பாடுவார்கள் என்று சொல்லுங்கள். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 66:4 - Tamil bible image quotes