சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

தேவனை நோக்கி: உமது கிரியைகளில் எவ்வளவு பயங்கரமாயிருக்கிறீர்; உமது மகத்துவமான வல்லமையினிமித்தம் உம்முடைய சத்துருக்கள் உமக்கு இச்சகம்பேசி அடங்குவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:3 - Tamil bible image quotes