சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

அவர் நாமத்தின் மகத்துவத்தைக் கீர்த்தனம்பண்ணி, அவருடைய துதியின் மகிமையைக் கொண்டாடுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:2 - Tamil bible image quotes