சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

மெய்யாய் தேவன் எனக்குச் செவிகொடுத்தார், என் ஜெபத்தின் சத்தத்தைக் கேட்டார்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:19 - Tamil bible image quotes