சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

என் இருதயத்தில் அக்கிரமசிந்தை கொண்டிருந்தேனானால், ஆண்டவர் எனக்குச் செவிகொடார்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:18 - Tamil bible image quotes