சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

அவரை நோக்கி என் வாயினால் கூப்பிட்டேன், என் நாவினால் அவர் புகழப்பட்டார்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:17 - Tamil bible image quotes