சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

தேவனுக்குப் பயந்தவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் வந்து கேளுங்கள்; அவர் என் ஆத்துமாவுக்குச் செய்ததைச் சொல்லுவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:16 - Tamil bible image quotes