சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

ஆட்டுக்கடாக்களின் நிணப்புகையுடனே கொழுமையானவைகளை உமக்குத் தகனபலியாக இடுவேன்; காளைகளையும் செம்மறியாட்டுக் கடாக்களையும் உமக்குப் பலியிடுவேன். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 66:15 - Tamil bible image quotes