சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

சர்வாங்க தகனபலிகளோடே உமது ஆலயத்திற்குள் பிரவேசிப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:13 - Tamil bible image quotes