சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

மனுஷரை எங்கள் தலையின்மேல் ஏறிப்போகப்பண்ணினீர்; தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம்; செழிப்பான இடத்தில் எங்களைக் கொண்டுவந்து விட்டீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:12 - Tamil bible image quotes