சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

எங்களை வலையில் அகப்படுத்தி, எங்கள் இடுப்புகளின்மேல் வருத்தமான பாரத்தை ஏற்றினீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:11 - Tamil bible image quotes