சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

தேவனே, எங்களைச் சோதித்தீர்; வெள்ளியைப் புடமிடுகிறதுபோல எங்களைப் புடமிட்டீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:10 - Tamil bible image quotes