சங்கீதம் 66 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

பூமியின் குடிகளே, நீங்கள் எல்லாரும் தேவனுக்கு முன்பாகக் கெம்பீரமாய்ப் பாடுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 66:1 - Tamil bible image quotes