சங்கீதம் 65 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கடையாந்தர இடங்களில் குடியிருக்கிறவர்களும் உம்முடைய அடையாளங்களினிமித்தம் பயப்படுகிறார்கள்; காலையையும் மாலையையும் களிகூரப்பண்ணுகிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 65:8 - Tamil bible image quotes