சங்கீதம் 65 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

சமுத்திரங்களின் மும்முரத்தையும் அவைகளுடைய அலைகளின் இரைச்சலையும், ஜனங்களின் அமளியையும் அமர்த்துகிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 65:7 - Tamil bible image quotes