சங்கீதம் 65 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

வல்லமையை இடைகட்டிக்கொண்டு, உம்முடைய பலத்தினால் பர்வதங்களை உறுதிப்படுத்தி,

சங்கீதம் (Psalms) 65:6 - Tamil bible image quotes