சங்கீதம் 65 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

உம்முடைய பிராகாரங்களில் வாசமாயிருக்கும்படி நீர் தெரிந்துகொண்டு சேர்த்துக்கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான்; உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயமாகிய உமது வீட்டின் நன்மையால் திருப்தியாவோம்.

சங்கீதம் (Psalms) 65:4 - Tamil bible image quotes