சங்கீதம் 65 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அக்கிரம விஷயங்கள் என்மேல் மிஞ்சி வல்லமைகொண்டது; தேவரீரோ எங்கள் மீறுதல்களை நிவிர்த்தியாக்குகிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 65:3 - Tamil bible image quotes