சங்கீதம் 65 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

மேய்ச்சலுள்ள வெளிகளில் ஆடுகள் நிறைந்திருக்கிறது; பள்ளத்தாக்குகள் தானியத்தால் மூடியிருக்கிறது; அவைகள் கெம்பீரித்துப் பாடுகிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 65:13 - Tamil bible image quotes