சங்கீதம் 65 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

வருஷத்தை உம்முடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறீர்; உமது பாதைகள் நெய்யாய்ப் பொழிகிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 65:11 - Tamil bible image quotes