சங்கீதம் 65 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

அதின் வரப்புகள் தணியத்தக்கதாய் அதின் படைச்சால்களுக்குத் தண்ணீர் இறைத்து, அதை மழைகளால் கரையப்பண்ணி, அதின் பயிரை ஆசீர்வதிக்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 65:10 - Tamil bible image quotes