சங்கீதம் 65 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவனே, சீயோனில் உமக்காகத் துதியானது அமைந்து காத்திருக்கிறது; பொருத்தனை உமக்குச் செலுத்தப்படும்.

சங்கீதம் (Psalms) 65:1 - Tamil bible image quotes