சங்கீதம் 64 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

எல்லா மனுஷரும் பயந்து, தேவனுடைய செயலை அறிவித்து, அவர் கிரியையை உணர்ந்து கொள்வார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 64:9 - Tamil bible image quotes