சங்கீதம் 64 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

அவர்கள் தள்ளப்பட்டு, கீழே விழும்படி அவர்கள் நாவுகளே அவர்களைக் கெடுக்கும்; அவர்களைக் காண்கிற யாவரும் ஓடிப்போவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 64:8 - Tamil bible image quotes