சங்கீதம் 64 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

ஆனாலும் தேவன் அவர்கள்மேல் அம்புகளை எய்வார், சடிதியாய் அவர்கள் காயப்படுவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 64:7 - Tamil bible image quotes