சங்கீதம் 64 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

நீதிமான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து, அவரை நம்புவான்; செம்மையான இருதயமுள்ளவர்கள் யாவரும் மேன்மைபாராட்டுவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 64:10 - Tamil bible image quotes