சங்கீதம் 64 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவனே, என் விண்ணப்பத்தில் என் சத்தத்தைக் கேட்டருளும்; சத்துருவால் வரும் பயத்தை நீக்கி, என் பிராணனைக் காத்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 64:1 - Tamil bible image quotes