சங்கீதம் 63 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

நீர் எனக்குத் துணையாயிருந்ததினால், உமது செட்டைகளின் நிழலிலே களிகூருகிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 63:7 - Tamil bible image quotes