சங்கீதம் 63 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

என் படுக்கையின்மேல் நான் உம்மை நினைக்கும்போது, இராச்சாமங்களில் உம்மைத் தியானிக்கிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 63:6 - Tamil bible image quotes