சங்கீதம் 63 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

என் ஜீவனுள்ளமட்டும் நான் உம்மைத் துதித்து, உமது நாமத்தைச் சொல்லிக் கையெடுப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 63:4 - Tamil bible image quotes