சங்கீதம் 63 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

இப்படியே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உம்மைப்பார்க்க ஆசையாயிருந்து, உமது வல்லமையையும் உமது மகிமையையும் கண்டேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 63:2 - Tamil bible image quotes