சங்கீதம் 63 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

ராஜாவோ தேவனில் களிகூருவார்; அவர்பேரில் சத்தியம்பண்ணுகிறவர்கள் யாவரும் மேன்மை பாராட்டுவார்கள்; பொய் பேசுகிறவர்களின் வாய் அடைக்கப்படும்.

சங்கீதம் (Psalms) 63:11 - Tamil bible image quotes