சங்கீதம் 62 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

கீழ்மக்கள் மாயையும், மேன்மக்கள் பொய்யுமாமே; தராசிலே வைக்கப்பட்டால் அவர்களெல்லாரும் மாயையிலும் லேசானவர்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 62:9 - Tamil bible image quotes