சங்கீதம் 62 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

ஜனங்களே, எக்காலத்திலும் அவரை நம்புங்கள்; அவர் சமுகத்தில் உங்கள் இருதயத்தை ஊற்றிவிடுங்கள்; தேவன் நமக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிறார். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 62:8 - Tamil bible image quotes