சங்கீதம் 62 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

என் இரட்சிப்பும், என் மகிமையும் தேவனிடத்தில் இருக்கிறது; பெலனான என் கன்மலையும் என் அடைக்கலமும் தேவனுக்குள் இருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 62:7 - Tamil bible image quotes