சங்கீதம் 62 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அவனுடைய மேன்மையிலிருந்து அவனைத் தள்ளும்படிக்கே அவர்கள் ஆலோசனைபண்ணி, அபத்தம்பேச விரும்புகிறார்கள்; தங்கள் வாயினால் ஆசீர்வதித்து, தங்கள் உள்ளத்தில் சபிக்கிறார்கள். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 62:4 - Tamil bible image quotes