சங்கீதம் 62 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

நீங்கள் எதுவரைக்கும் ஒரு மனுஷனுக்குத் தீங்குசெய்ய நினைப்பீர்கள், நீங்கள் அனைவரும் சங்கரிக்கப்படுவீர்கள், சாய்ந்த மதிலுக்கும் இடிந்த சுவருக்கும் ஒப்பாவீர்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 62:3 - Tamil bible image quotes