சங்கீதம் 62 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

தேவன் ஒருதரம் விளம்பினார், இரண்டுதரம் கேட்டிருக்கிறேன்; வல்லமை தேவனுடையது என்பதே.

சங்கீதம் (Psalms) 62:11 - Tamil bible image quotes