சங்கீதம் 62 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

கொடுமையை நம்பாதிருங்கள்; கொள்ளையினால் பெருமைபாராட்டாதிருங்கள்; ஐசுவரியம் விருத்தியானால் இருதயத்தை அதின்மேல் வைக்காதேயுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 62:10 - Tamil bible image quotes