சங்கீதம் 62 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவனையே நோக்கி என் ஆத்துமா அமர்ந்திருக்கிறது; அவரால் என் இரட்சிப்பு வரும்.

சங்கீதம் (Psalms) 62:1 - Tamil bible image quotes