சங்கீதம் 61 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

இப்படியே தினமும் என் பொருத்தனைகளை நான் செலுத்தும்படியாக, உமது நாமத்தை என்றைக்கும் கீர்த்தனம்பண்ணுவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 61:8 - Tamil bible image quotes