சங்கீதம் 61 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

அவர் தேவனுக்கு முன்பாக என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பார்; தயையும் உண்மையும் அவரைக் காக்கக் கட்டளையிடும்.

சங்கீதம் (Psalms) 61:7 - Tamil bible image quotes