சங்கீதம் 61 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

ராஜாவின் நாட்களோடே நாட்களைக் கூட்டுவீர்; அவர் வருஷங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 61:6 - Tamil bible image quotes