சங்கீதம் 61 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

தேவனே, நீர் என் பொருத்தனைகளைக் கேட்டீர்; உமது நாமத்திற்குப் பயப்படுகிறவர்களின் சுதந்தரத்தை எனக்குத் தந்தீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 61:5 - Tamil bible image quotes