சங்கீதம் 61 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

நான் உம்முடைய கூடாரத்தில் சதாகாலமும் தங்குவேன்; உமது செட்டைகளின் மறைவிலே வந்து அடைவேன். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 61:4 - Tamil bible image quotes