சங்கீதம் 61 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

நீர் எனக்கு அடைக்கலமும், சத்துருவுக்கு எதிரே பெலத்த துருகமுமாயிருந்தீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 61:3 - Tamil bible image quotes