சங்கீதம் 61 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவனே, என் கூப்பிடுதலைக் கேட்டு, என் விண்ணப்பத்தைக் கவனியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 61:1 - Tamil bible image quotes