சங்கீதம் 60 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

அரணான பட்டணத்திற்குள் என்னை நடத்திக்கொண்டுபோகிறவர் யார்? ஏதோம்மட்டும் எனக்கு வழி காட்டுகிறவர் யார்?

சங்கீதம் (Psalms) 60:9 - Tamil bible image quotes