சங்கீதம் 60 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

மோவாப் என் பாதபாத்திரம், ஏதோமின்மேல் என் பாதரட்சையை எறிந்துபோடுவேன்; பெலிஸ்தியாவே, என்னிமித்தம் ஆர்ப்பரித்துக்கொள்.

சங்கீதம் (Psalms) 60:8 - Tamil bible image quotes