சங்கீதம் 60 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

தேவன் தமது பரிசுத்தத்தைக் கொண்டு விளம்பினார், ஆகையால் களிகூருவேன்; சீகேமைப் பங்கிட்டு, சுக்கோத்தின் பள்ளத்தாக்கை அளந்துகொள்ளுவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 60:6 - Tamil bible image quotes